Eco

Helpu i achub ein planed
Un cam ar y tro...

Yn 2015 ymunodd Ballet Cymru â Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, ac yn 2016 cynhyrchodd Bolisi Amgylcheddol. Rydym yn aelodau gweithgar o raglen gyfredol y Siarter Cynnal Cymru/Sustain Wales, ac yn ddiweddar cynhaliwyd eu digwyddiad rhwydweithio ar ein safle.

Cyfrannodd Grant Busnes Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon tuag at osod cynhyrchion ynni adnewyddadwy ar y safle, ac mae'r ymddiriedolaeth yn rhoi cyngor ar fesurau eraill sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, gan gynnwys gosod goleuadau LED yn y stiwdio, a boeler nwy mwy effeithlon.

 

Mae cyflenwad trydan a nwy Ballet Cymru ar gyfer y safle ar dariff gwyrdd gyda'r cwmni ynni adnewyddadwy Ecotricity. Mae pŵer a gynhyrchir o'r paneli solar ar y to yn bwydo i mewn i'r Grid Cenedlaethol, a derbynnir % o'r cyfraniad bob chwarter. Mae hyn nid yn unig o fudd i effaith y sefydliad ar yr amgylchedd ond mae hefyd yn helpu i wrthbwyso costau rhedeg. Mae Ecotricity wedi cyhoeddi fideo byr sy'n tynnu sylw at y llwyddiannau cynaliadwy y mae Ballet Cymru eisoes wedi'u gwneud i'r adeilad.

Datblygiadau Cynaliadwy

Fel rhan o'u Rhaglen Amgylcheddol ar gyfer 2018-2022, mae Cyngor Celfyddydau Lloegr wedi creu Julies Bicycle, sy'n cynnig pecynnau cymorth ac adnoddau ar-lein a fydd yn helpu sefydliadau celfyddydol gan gynnwys Ballet Cymru i ddod yn fwy cynaliadwy a gwella ein hôl troed carbon. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n edrych ar raglenni fel y fenter Teithio Gwyrdd, sy'n cynnwys datblygu partneriaethau moesegol/amgylcheddol gyda lleoliadau a gwestai, a rhannu arferion cynaliadwy gyda chynulleidfaoedd fel bod cymunedau ledled y wlad yn fwy ymwybodol o'u heffaith amgylcheddol.

Ar y safle mae Ballet Cymru wedi ymuno â Wastesavers ar gyfer gwasanaethau ailgylchu a gwelliannau parhaus o ran rheoli gwastraff ar y safle.

Caiff Polisi Amgylcheddol y Cwmni ei adolygu'n flynyddol ac mae system rheoli amgylcheddol ar y gweill.